انواع پروتز دندان

1400-12-16

انواع پروتز دندان

زمانی از پروتز دندان استفاده میشود که بخواهیم آنها را جایگزین دندانهای از دست رفته کنیم و یا عیب های موجود در دندانها را برطرف نماییم. […]