انواع درمان ارتودنسی

1400-12-12

انواع درمان ارتودنسی دندان

زمانی که به ارتودنسی (Braces) فکر می کنیم مطمئنا دهانی پر از سیم های فلزی نامطلوب را تصور خواهیم کرد. امروزه با توجه به پیشرفت دندانپزشکی […]